FORENINGENES HISTORIE.

Erik O. Eriksen er mannen som utvilsomt kan kalles veteran- foreningenes "far".
Som disponent i Drammen Reisebyrå arrangerte han i oktober 1986  en busstur til Harz for soldater og befal som hadde tjenestegjort i Tysklandsbrigadene i 1947 - 53.  - en tur som ble gjennomført med hele 5 busser og med deltakere fra hele landet. 

Deltagerne på den første turen til Harz er her samlet 
foran  Hotell "Der Harz Stern i Hahnenklee

Under denne turen oppfordret han deltakerne til å starte   veteranforeninger i de ulike landsdeler. 
  Dette viste seg å være et poppulært tiltak, for allerede i de første dagene av mars 1987 ble det stiftet foreninger i Trøndelag og Østfold og de andre regioner fulgte etter så antall foreninger etter hvert steg til 32

 FORENINGENES FORMÅL.

1.  Å få i stand nærmere bekjentskap og kameratslig forhold
     mellom  medlemmene.

2.  Å arrangere medlemsmøter, sammenkomster og turer med
      verdifulle program  som har tilknytning til vårt lands forsvar
      og den nasjonale og internasjonale  samfunnsutvikling.


FORENINGENES VIRKSOMHET.

Virksomheten i foreningene kan ha vært av ulik karakter, men  i tråd med vedtektene har det vært lagt vekt på medlemsmøter, kameratkvelder og veterantreff,  turer i Norge, forlegningsbyene i Tyskland, og ellers til andre reisemål i Europa.

Mange andre tiltak er også satt i gang og gjennomført. Den største må vel sies å være lanseringen av en deltakermedalje for de som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden  
Den første søknad om godkjenning av en slik medalje ble avslått av generalinspektøren for Hæren, men etter at kong Olav  fikk saken forelagt ved audiens i mai 1990 ble det fart i sakene og medaljen ble approbert som fullverdig medalje på rangeringslisten over ordener og medaljer.
Medaljen er tegnet av daværende D.K. -sjef generalmajor Torbjørn Bergersen, og produksjon og montering besørges av gravør Ronæss.


LANDSFORBUND.

Med så mange lokalforeninger var det naturlig at det etter hvert ble snakk om en paraplyorganisasjon, og etter initiativ fra Olav J. Olsen,  ble det den 17. og 18. september 1988 sammenkaldt til et møte på Holmenkollen Park Hotell, Oslo.

Følgende representanter var til stede:

Fra Trøndelag: Odd Walseth og Kåre Forbord:
Bergen/Hordaland
: Olav J. Olsen og Henry Aarsand
Rogaland: Lars B. Bilstad og Per Tanche-Larsen
Vestfold: Hans Gulli Gran og Torbjørn Myhre
Østfold. Ivar Kviserud og Arne Grimstad
Buskerud: Kjell Moen og Erik Eriksen
Oslo: Tore Langeland

En presentasjon av de forskjellige foreningers  medlemstall var første post på saklista og den viste:
I Trøndelag  lå medlemstallet på ca. 400 .
Foreningen for Vestfold kunne melde om ca. 150 medlemmer
I Oslo var forberedende arbeider i gang med i danne forening v/Tore Langeland
Østfold hadde ca. 335 medlemmer.
Rogaland ca. 150 medlemmer
Bergen ca. 440 medlemmer.
I Buskerud lå opprettelse av forening på et foreløpig stadium.
     Det ble fra Eriksen og Moen sterkt understreket at rekruttering til foreningene måtte styrkes og at en gikk ut i de nordligste fylkene med informasjon og medvirkning til igangsetting av nye foreninger.  
Vest-Agder og Aust-Agder skulle bli gitt all mulig bistand av Rogalandsforeningen.
Eriksen og Moen skulle ta seg av Buskerud-distriktet.
Nordland og Nord-Trøndelag burde kunne hjelpes av Trondheimsforeningen.
I Telemark ville det bli gitt bistand av Gulli Gran, Vestfold avd.

Etter denne presentasjonen ble det så enstemmig vedtatt å danne et Landsforbund med 1 styremedlem fra hver forening.
Formann og sekretær fra samme distrikt - dette av praktiske grunner - 1 år for formann og sekretær.
Formann og sekretær velges separat.
Følgende ble valgt til det første styret i Forbundet:
Formann: Olav J. Olsen Bergen/Hordaland
Sekretær: Henry Aarsand samme distrikt
Styremedlemmer:
Trønde1ag: Odd Walseth
Vestfold: Hans Gulli Gran
Oslo: Tore Langeland
Østfold: Arne Grimsrud
Rogalsnd: Lars B. Gilstad - kasserer
Buskerud: Erik Eriksen - nestformann


FORBUNDETS VIRKSOMHET

En prioritert oppgave for Forbundet har vært å få Tysklandsbrigadenes etterkrigshistorie inn i skoleverket.
Et fint tiltak i den retning er utgivelsen av et temahefte om Tysklandsbrigaden. Heftet er nå distribuert til alle skolene.

At Krigsinvalidehjemmet Bæreia nå kan benyttes av veteraner fra Tysklandsbrigadene er også et resultat av Forbundets arbeide 

Da Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner ble innstiftet i oktober 2000 ble Forbundet tildelt  det omfattende arbeidet med å sende ut medaljer til dem som har deltatt i Tysklandsbrigadene  fra 1947 til 1953. 
Den praktiske gjennomføringen av dette store arbeidet ble  delegert videre til lokalforeningene.

Forbundet har hatt følgende Landstreff med de lokale Veteranforeninger som arrangør:

4. - 6. Mai 1990 i Bergen, arr. Avd. Bergen

3. - 5. Mai 1991 i Trondheim, arr. Avd. Trøndelag

1. - 3. Mai 1992 i Kristiansand, arr. Avd. Agder

17. - 19. JUNI 1993  i Skien,   arr. Avd. Telemark

17. - 19. JUNI 1994 i Verdal,  arr. Avd.  Nord Trøndelag

16. - 18. juni 1995  på Kielerferga,  arr. Avd.  Romerike

29. - 31. MAI 1996  i Oslo,  arr. Avd.  Oslo

30. MAI - 1. JUNI 1997   på Gran,  arr. Avd.  Hadeland

19. - 21. JUNI 1998   i Ålesund,  arr. Avd. Ålesund

4. - 6. JUNI 1999   i Trondheim, arr. Avd.  Trøndelag

19. - 21. MAI 2000   i Bergen,  arr. Avd.  Bergen

13. - 15. JULI 2001  på Steinkjersannan,  arr. Avd.  N. Trøndelag

28. - 30. JUNI 2002  i  Schleswig  - Holstein,  arr. TBV-Forbund