Avd. Trøndelag nedlagt.
 Tysklandsbrigadenes Veteranforening avd. Trøndelag hadde årsmøte på Luftkrigsskolen
  lørdag 3.3.2007.

 
Klokken 1300 fikk deltagerne et enkelt måltid, før det kl. 1400 var samling i auditoriet
  hvor formann Wold ønsket velkommen til årsmøte.

  Først ble våre medlemmer som var gått bort siden forrige årsmøte minnet med 1 minutts
  stillhet.
 Årsmøtet ble deretter konstituert med Thor Størseth som dirigent og Johan Vigdal og
 Arne Engebretsen som møtesekretærer.

         
Fra v. Engebretsen, Vigdal, Smedhaug, Sneeggen, Fonn, Wold og Størseth

 Dirigenten leste så følgende årsberetning:

                                        
Foreningens virksomhet:

 Årsmøte 2006:

 Årsmøtet ble avholdt på Luftkrigsskolen i Trondheim, lørdag 18. februar med til sammen
 55 deltakere. Klokken 1300 fikk deltakerne servert en enkel lunsjrett.
 Kl. 1400 ønsket formannen deltakerne velkommen i auditoriet. Deretter ble de av våre
 medlemmer som var gått bort siden forrige årsmøte minnet med 1 minutts stillhet. 
 Årsmøtet ble deretter konstituert med Thor Størseth som dirigent og Erling Sjong som
  møtesekretær.

 Dirigenten gikk deretter gjennom årsberetningen for 2005. Under punktet som omhandlet
 turvirksomheten forlangte Johan Gisetstad å få endret noe av ordlyden i referatet fra
 årsmøtet 2005 og beretningen. Årsmøtet vedtok at Gisetstads forslag skulle vedlegges
 protokollen.

 Kassereren presenterte et regnskap som viste at foreningen har en solid økonomi. Etter at
 regnskapet var gjennomgått og revisjonsrapporten ble lest opp, ble regnskapet enstemmig
 vedtatt.

 Det var innkommet flere forslag fra Asbjørn Haugdahl om endringer av noen av
 paragrafene i vedtektene. Styret la frem forslag om at vedtektene ikke skulle endres, men
 beholdes som de er de resterende år av foreningens levetid. Styrets forslag ble enstemmig
 vedtatt.

 Kåre Forbord holdt en lengre utredning ang. sitt engasjement i forbundet vedr.
 medaljesaken.
 Han sa seg til slutt enig i at det på foreningsplan var solgt til sammen 593 medaljer som
  hadde innbrakt kr. 29 650,00.

  Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
 

                                                 -----------o---------

 Så leste dirigenten følgende beretning fra det ekstraordinære årsmøte:

      TYSKLANDSBRIGADENES VETERANFORENING AVD. TRØNDELAG
  Protokoll fra ekstraordinært årsmøte på Luftkrigsskole torsdag 26.10.2006 kl.1600

 Formannen Ragnar Wold åpnet møtet og ønsket deltakerne velkommen. 57 medlemmer
 var tillstede.
Thor Størseth og Johan Vigdal ble enstemmig valgt til henholdsvis dirigent og sekretær.
 Dirigenten gjennomgikk forretningsorden for møtet. Den ble enstemmig vedtatt. 
 Dirigenten ga deretter ordet til formannen som redegjorde for bakgrunnen for det
 ekstraordinære årsmøtet.
 I to tidligere årsmøter (2005 og 2006) var det fattet vedtak om å legge ned foreningen i
 2007, uten at dato var bestemt. Møtet skulle derfor ta stilling til framtidig drift av
 foreningen, eventuelt fastsette dato for nedleggelsen. Formannen gjennomgikk videre
 retningslinjene for Tysklandsbrigadenes Veteranforum §§ 1 - 8, og Forbundsstyrets
 forslag i punktene a - g.
 Dirigenten tok deretter over ledelsen av møtet og ga ordet fritt for å diskutere dagens
 tema.
 Per Øverland støttet forslaget om nedlegging i 2007 i og med at foreningen da kan feire
 20 års jubileum. Han mente det måtte bli en skikkelig avslutning, gjerne med en spesiell
 markering på 17. mai.

 Harry Nilsen mente at en måtte fortsette aktiviteten i samarbeid med FN-veteranene.
  Midlene til foreningen kunne fordeles mellom kreftsaken og forskjellige humanitære
 forhold i Libanon.
 Knut Eliassen lurte på hva som ville skje med veteranene i den nærmeste framtid. Han
 viste bl.a. til informasjon som ble gitt på Landsmøtet i 2006 om at
 Veteranadministrasjonen arbeider med at 2007 skal bli et "veteranår" for
 Tysklandsbrigaden.
 Ragnar Wold repliserte at det i Veteranadministrasjonens presentasjonen i det store og
 hele dreier seg om FN-veteranene, og at Tysklandsbrigaden overhodet ikke er nevnt. Han
 trodde også at Veteranadministrasjonen i hovedsak ville konsentrere seg om FN-
 veteranene.
 Per Øverland, som selv er FN-veteran, mente at å gå i samarbeid med FN-veteranene
 hadde lite for seg. De er en stor og dominerende organisasjon som ikke er interessert i
 Brigaden.
 Bernt Nervik gikk også inn for nedleggelse av foreningen i 2007. Han sa videre at det
 forelå to enstemmige vedtak om nedlegging i 2007, bl.a. fordi det var problemer med å få
 valgt tillitsmenn. Han ville derfor høre styrets mening i saken.
 Ragnar Wold syntes 20-årsdagen for foreningens stiftelse (03.03.1987) måtte være en
 gunstig dato å legge ned foreningen på, så lenge det var enighet om å avvikle foreningen i
 2007.
 Han fremmet derfor følgende forslag til vedtak:

 "Vedtaket om nedleggelse av foreningen i 2007 opprettholdes.
   Nedleggelsesdato fastsettes til 03.03.2007.
   På årsmøtet i 2007 velges et utvalg til å ta seg av avviklingen"

 Dirigenten foreslo at utvalget som skulle ta seg av avviklingen burde velges på dagens
 møte. Han trakk senere forslaget, da formannen mente at selve arrangementet i
 forbindelse med avviklingen ikke behøvde å skje allerede 03.03.07, men kunne
 gjennomføres senere på året.
 Ragnar Wolds forslag ble deretter tatt opp til avstemming og ble
enstemmig vedtatt.
 
 
Per Øverland foreslo at det skulle sendes en takk til Forsvarssjefen for opprettelsen av
 Forsvarets Veteranadministrasjon.
 
Ragnar Wold sa at han ikke så noen hensikt i å sende en slik takk til Forsvarssjefen, da
 foreningen nå skal avvikles og således ikke vil ha noen nytte av Veteranadministrasjonen.

 Dirigenten foreslo en prøveavstemming over forslaget fra Per Øverland om å sende en
 takk til Forsvarssjefen. Det var et stort flertall for ikke å sende et slikt brev.
 Dirigenten takket for seg og ga ordet til formannen, som igjen ga ordet videre til Magnar
 Fonn. Fonn redegjorde for den økonomiske situasjonen i foreningen. Han imøtegikk også
  påstander gjengitt bl.a. på Johan Gisetstads internettside vedr. foreningens
  gjeld/egenkapital - som var uriktige, og viste til en bekreftelse fra statsautorisert revisor
 om at de regnskapstallene som ble lagt fram på årsmøtene i 2005 og 2006 var riktige.

 Ragnar Wold beklaget dypt at feilaktige opplysninger blir gjengitt på Gisetstads private
 internettside.
 
Dette er en side som ikke har noe med vår forening å gjøre.
 Formannen takket til slutt for oppmøtet og ønsket alle velkommen til det etterfølgende
  medlemsmøte.
  Møtet hevet kl. 1710.

Johan Vigdal                   Arne Engebretsen

                                                   ------------------

Dirigenten spurte om noen hadde å si til protokollen fra det ekstraordinære årsmøtet.

 Johan Gisetstad hadde denne merknad til beretningen:
 "Det er tydeligvis en del forvirring eller missforståelser omkring dette med internettsider,
 så det er  nok behov for en oppklarende runde. 
 For å gjøre det helt tindrende klart: Gisetstads personlige side har aldeles ingen ting med
 avd Trøndelag å gjøre. Den oppmerksomme leser vil fort oppdage at der er det kun stoff
 om meg og min familie, så for så vidt er det slett ikke nødvendig å kunngjøre at den ikke
 har noe med avd. Trøndelag å gjøre. Men fortell det gjerne flere ganger, for det er fin
 reklame, det vises på besøkstatistikken.
  Ellers er jeg redaktør for 2 ikke personlige sider med innhold som vedrører
 Tysklandsbrigaden og dens foreninger.  Den første har adresse ”tysklandsbrigaden.org”.
 Det er Forbundets side, som ble opprettet i januar 2002.  Den andre har adresse
 ”tysklandsbrigaden.org/trondelag”. Det er en frittstående side, og  ingen har vel påstått at
 den har noe spesielt med avd. Trøndelag å gjøre.  Den er åpen for alle avdelinger og har
 altså like mye, eller lite, å gjøre med avdeling Trøndelag som med en hvilken som helst
 annen avdeling.  
 Til slutt har jeg to spørsmål: På hvilken side er det feilaktige opplysninger? Og hva er
 
det som er så galt?

 Dette var tydeligvis et ømt tema, for i stedet for å svare på spørsmålene leste formann
 Wold opp et gammelt brev fra Gisetstad som ikke hadde noe med saken å gjøre. 

 Dirigenten viste til foretningsorden og sa at Gisetstad ikke hadde anledning til å ta ordet
 flere ganger, men etter påtrykk fikk han aller nådigst lese følgende viktige påstand:
  "Når referenten bevist unnlater å ta med i protokollen bemerkninger som legges
  fram på årsmøtet fordi styret mener de inneholder feil, da gjør han en utilgivelig
  unnlatelsessynd som er sterkt å beklage"
 

                                                  -------------------------------

 Under posten innkomne forslag forelå det forslag fra styret om å legge ned foreningen,
 og samtidig velge et utvalg/avviklingsstyre til å ta seg av de praktiske sider med selve
 avslutningen.

 I forbindelse med valg av avviklingsstyre viste Kåre Forbord til vedtektenes § 10 punkt 2
 der det står: "Ved oppløsning skal årsmøtet avgjøre hvilket samfunnsnyttig formål
 eventuelle midler i foreningen skal gå til". 
 Merkelig nok valgte dirigenten å neglisjere vedtektene og foreslo at styrets forslaget
 skulle vedtas. Dette ble vedtatt, men hvor mange som stemte i mot er ukjent, for det  ble
 ikke foretatt noen kontravotering. Egentlig gjorde årsmøtet da et ugyldig vedtak i og
 med at det strider mot § 10 i foreningens vedtekter.
 Til avviklingsstyre ble disse valgt: 
 Ragnar Wold, Magnar Fonn, Rolf Smedhaug, Johan Vigdal og Erling Sneeggen  
 Varamenn: Arne Engebretsen og Harald Sørensen.
 
                                                       -------------------------------

 Dirigent takket for at han hadde blitt pent behandlet som mangeårig leder av årsmøtene.

 Tilslutt grep Erling Sneeggen ordet og takket Ragnar Wold for mange års god
 formannsjobb. Forsamlingen ga sin tilslutning med stående applaus.                                        ------------------------------------------- 
 Og så er det bare å fastslå det sørgelige faktum:                                                   
Tysklandsbrigadenes Veteranforening avd. Trøndelag er heretter bare et meget lite avsnitt i Norsk forsvarshistorie